Partnerstwo

Promotor:

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

 

Partnerzy:

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W ostatnich latach Wydział przyjmuje rocznie około 300 studentów na studia stacjonarne i taką samą liczbę osób na studia niestacjonarne. Ogólna liczba studentów na początku roku akademickiego wynosiła około 2500.

Wydział Inżynierii Lądowej oferuje studentom trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W ramachspecjalizacji dodatkowo oferowane są następujące kursy dyplomowe: Teoria Konstrukcji oraz Mosty i Budowle Podziemne. Od RA 2008/9 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest także dostępna specjalność Budownictwo Energooszczędne.

Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych w tym ponad 20 profesorów (z czego większość z tytułem naukowym), a także adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego oraz adiunktów ze stopniem doktora. Kadrę Wydziału tworzy ponadto grupa ponad 80 osób personelu techniczno-administracyjnego.

Wydział składa się z następujących jednostek organizacyjnych: Instytutu Dróg i Mostów oraz Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem Michigan w Stanach Zjednoczonych, Politechniką w Darmstadt, Politechniką Gedymina w Wilnie, Moskiewską Akademią Budownictwa oraz Akademią Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Aachen, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Instytutem Badawczym (IRMA) w Lublianie oraz Instytutem Technologii i Norm (NIST) w Gaithersburgu.

 

SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA – Andrea Palladio (SCVAP), IT

SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA – Andrea Palladio (SCVAP) to centrum szkolenia zawodowego poświęcone branży budowlanej, zlokalizowane w dystrykcie Vicenza (północny wschód Włoch). Została założona w 1948 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Konstruktorów Vicenza i członków Handlu Związki zawodowe w celu wzmocnienia szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym jako podstawowego narzędzia doskonalenia umiejętności technicznych pracowników i doskonalenia ich efektywność i produktywność. SCVAP zatrudnia około 40 pracowników, w tym pracowników szkoleniowych, technicznych i administracyjnych w pełnym wymiarze godzin,
umowy na część etatu i dorywcze. SCVAP, który zapewnia szkolenia dla około 2500 pracowników, praktykantów i studentów rocznie, jest uznawany przez rząd poziom w regionie Veneto w zakresie kształcenia i szkolenia w zakresie uczenia się przez całe życie, praktyk zawodowych, szkolnictwa wyższego, kształcenia obowiązkowego dla młodzi uczniowie w wieku od 15 do 18 lat oraz kwestie BHP regulowane przez prawo włoskie dla pracowników budowlanych. SCVAP jest zatem zarejestrowany we włoskiej sieci certyfikowanych centrów szkolenia zawodowego i uznawany przez firmę Formedil, która jest koordynatorem organizacja szkolenia zawodowego w budownictwie działająca na poziomie krajowym. System jakości SCVAP posiada certyfikat ISO 9001: 2008. SCVAP, który ma absolutnie osobliwe tradycje bilateralizmu, dzięki ciągłemu opracowywaniu partnerów społecznych w układ zbiorowy, kierowany jest przez zarząd złożony z sześciu członków wybranych na równych zasadach przez części społeczne reprezentujące pracowników i pracodawców. SCVAP liczy na sieć personelu technicznego działającego w różnych obszarach prowincji, które prowadzą szkolenia dostosowane do potrzeb na całym terytorium i dzięki wielofunkcyjnemu podejściu łączącemu szkolenia analiza potrzeb, projektowanie, wytyczne, monitorowanie i ocena, zapewnia skuteczniejszą odpowiedź na wymagania rynku pracy. Ponadto SCVAP ściśle współpracuje z władzami lokalnymi (tj. Gminami), aby ułatwić przekwalifikowanie bezrobotnych do ponownie wprowadzony na rynek pracy. SCVAP nawiązał silne relacje z innymi ośrodkami i organizacjami szkoleniowymi w Europie, mając na celu poprawę swoich szkoleń możliwości poprzez bezpośrednie doświadczenie pracowników w zakresie najlepszych praktyk. Innym ważnym celem procesu internacjonalizacji jest przyjęcie podejścia i metodologie, również poprzez opracowywanie innowacyjnych metod nauczania, w celu poprawy jego jakości i atrakcyjności system szkolenia zawodowego, zgodnie z wyzwaniami, jakie niosą ze sobą zmiany środowiskowe i demograficzne oraz w odpowiedzi na szybki wzrost zapotrzebowania na nowe i zaktualizowane umiejętności w zakresie nauki i technologii, które mają głęboki wpływ na rynek pracy.
Od 2007 roku SCVAP przyjmuje i umieszcza w firmach budowlanych studentów i praktykantów z całej Europy. Podczas tych lat SCVAP gościł około 400 stażystów z różnych europejskich ośrodków szkoleniowych i organizuje mobilność dla swoich studentów oraz personel, którego głównym celem jest wdrożenie i podzielenie się nowym podejściem do krajowej kultury budowlanej wśród połączonych interesariuszy poprzez opracowywanie i testowanie zaawansowanych metodologii i technik budowlanych na obszarze Zielonego Budownictwa za pośrednictwem badanie i analiza wybitnych przykładów uznanych za najwyższy poziom w Europie.

ERBUD SA., PL

Grupa Erbud (firma budowlana) posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Nasza działalność prowadzona jest w segmentach: budownictwo kubaturowe, drogownictwo, budownictwo przemysłowe, inżynieria techniczna i usługi dla energetyki. Grupa działa na rynku polskim oraz w innych krajach UE.
Erbud SA realizuje jako główny wykonawca projekty z zakresu budownictwa komercyjnego, użyteczności publicznej, energetyki, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieria drogowa. Erbud dysponuje kadrą doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa i specjalistów. Firma spełnia wymagania ISO i standardów jakości AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne technologie do realizowanych projektów.

Vilniaus statybininku rengimo centras, LT

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras / Wileńskie Centrum Szkolenia Budowniczych (VSRC) jest instytucją zawodową zapewniającą kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży (od 15 roku życia) i dorosłych (kursy przekwalifikowujące). Powstało Centrum w 1946 roku i jest jednym z głównych dostawców wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na Litwie. Centrum oferuje różnorodną ofertę kursów i doskonałe zaplecze w głównym obszarze budownictwa. Obszary studiów to: Murarstwo, Stolarka i Stolarstwo, Dekoracja / Wykończenie, Produkcja mebli, Kształtowanie krajobrazu, Renowacja / renowacja, Elektryk budowlany, Hydraulika, usługi związane z nieruchomościami. Centrum jest wiodącą instytucją na poziomie krajowym w systemie kształcenia ustawicznego w sektorze budowlanym. Jego główne doświadczenie to wiedza metodologiczna w zakresie uczenia się przez całe życie, rozwijania kwalifikacji i programów szkoleniowych. Centrum posiada certyfikat ISO EN 9001 od 2013 roku. Łączna liczba studentów kształcących się w Centrum wynosi 1100, a liczba kadry dydaktycznej 90. Szkolenie odbywa się w pracowniach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny park maszynowy i narzędziowy. Wszyscy pracownicy Centrum zdobyli wartościowe z pierwszej ręki doświadczenie w pracy w wybranych przez siebie dziedzinach. VSRC nawiązało bliskie kontakty sieciowe z pracodawcami i lokalnym przemysłem, Kolegium Wileńskim, Wileńskim Uniwersytetem Giedymina, które zapewniają, że kursy przygotowują studentów do kariery, którą zamierzają realizować. Od 1999 roku Centrum jest aktywnie zaangażowane w różne projekty krajowe i europejskie oraz rozwija ścisłą współpracę z wieloma europejskimi instytucjami VET. W 2015 roku Centrum stało się jedną z 14 nagrodzonych organizacji VET na Litwie Karta Mobilności Erasmus +.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO NR 1, PL

Placówka jest nowoczesnym centrum edukacyjnym otwartym na potrzeby społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy. Struktura placówki została tak pomyślana, żeby każdy mógł wybrać własną ścieżkę edukacyjną. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej co umożliwia korzystanie z bazy dydaktyczno-naukowej tej uczelni. Współpraca z SGGW pozwala na rozwijanie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Współpracujący ze szkołą pracodawcy organizują zajęcia warsztatowe lub pokazy, zapewniają młodzieży dostęp do nowych technologii i możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności specjalistyczne.

 Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej (lub gimnazjum) może wybrać technikum i kształcić się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub w branżową szkołę I stopnia kształcącą w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych. Nauka odbywa się w systemie dziennym w godzinach porannych.

Osoby dorosłe mogą uczyć się w formie stacjonarnej albo zaocznej, w szkole podstawowej (klasa VII i VIII), w liceum ogólnokształcącym lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie wymaganych kursów, zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i zdobycie średniego wykształcenia pozwala uzyskać dyplom technika w zawodach: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu i w innych zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami placówki. Absolwenci szkół średnich mogą przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bhp.