Rezultaty

PODRĘCZNIKI IPCIC

FILMY IPCIC

METODOLOGIA IPCIC

CURRICULUM IPCIC

 

W projekcie mimo pandemii zrealizowano wszystkie zaplanowane rezultaty pracy intelektualnej IO1 – IO5. Zrealizowano też dodatkowe materiały do tych zadań, które poprzednio nie były oczekiwane. Epidemia w bardzo dużym zakresie utrudniała zadania związane z ME, gdyż restrykcje i lockdown w szkołach praktycznie uniemożliwiały promowanie rezultatów w tych jednostkach. Epidemia uniemożliwiała też organizowanie spotkań partnerskich i oprócz pierwszego spotkania organizacyjnego w Warszawie i drugiego w Vicenza. Pozostałe spotkania odbywały się w formule zdalnej na platformie MS Teams.

Poniżej są wymienione szczegółowe rezultaty poszczególnych IO wraz z opisem rezultatów rozszerzających poprzednie założenia. Wszystkie rezultaty zaplanowane w projekcie opracowano w czterech wersjach językowych: angielskiej, polskiej, włoskiej i litewskiej. Natomiast produkty dodatkowe, które nie były przewidziane w projekcie w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.

IO1: Creation of courses programmes – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu; opracowano innowacyjne programy nauczania zbudowane na najnowocześniejszych technologiach budowlanych w zawodach: monter zabudowy suchej, hydraulik oraz płytkarz. Innowacyjność podręczników jest też podkreślona przez opracowanie zbioru filmów instruktażowych, które ilustrują praktyczne zasady wykonywania robót dla wyżej wymienionych zawodów.

IO2: Creation of courses methodology – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu; opracowano metodologię uwzględniającą innowacyjne technologie multimedialne przy realizacji programów nauczania wraz z systemem oceny przyswajania wiedzy zawodowej przez uczestników szkolenia.

IO3: Creation of didactic materials and scenarios of movies – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu; opracowano innowacyjne trzy podręczniki do zawodów: monter zabudowy suchej, hydraulik, płytkarz. Innowacyjność podręczników wyraża się poprzez wprowadzenie informacji o najnowszych technologiach stosowanych aktualnie w wyżej wymienionych zawodach oraz uzupełnienie treści podręczników zbiorem filmów instruktażowych pokazujących praktyczne metody wykonywania robót. Każdy z podręczników zawiera pytania kontrolne do oceny przyswojonej wiedzy wraz z odpowiedziami.

IO4: Creation of movies materials (movies and text translations) – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu oraz dodatkowymi filmami, które poprzednio nie były przewidziane w projekcie. Opracowano filmy instruktażowe do zawodu monter zabudowy suchej zgodnie z projektem oraz dodatkowo wydłużono czas trwania tych filmów z 20 minut do około 50 min. Filmy te opracowało SCVAP wykorzystując środki dodatkowe uzyskane z ME oraz kosztów spotkań międzynarodowych. Opracowano filmy instruktażowe do zawodu hydraulik oraz płytkarz zgodnie z założeniami projektu. Opracowano filmy dodatkowe nie oczekiwane w założeniach projektu:

  1. Etos pracy robotnika budowlanego. Film promuje zawód robotnika budowlanego i jest skierowany do uczniów szkół oraz osób, które chcą doskonalić kwalifikacje zawodowe w budownictwie.
  2. Film BHP ponad wszystko porusza bardzo istotne problemy związane z pracą w zawodzie budowlanym. Informacje o aktualnych pracach w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w budownictwie. Film opracowało dodatkowo PSMB.
  3. Organizacja i harmonogramowanie w budownictwie. Film przedstawia zasady organizacji pracy w budownictwie oraz systemy komputerowe występujące w harmonogramowaniu prac budowlanych. Film ten stanowi dodatkowe uzupełnienie treści dotyczących organizacji pracy przez wykwalifikowanych robotników budowlanych. Film opracowało dodatkowo WUT.

IO5: Creation of materials for teachers training – zrealizowano zgodnie z założeniami projektu wraz z dodatkowymi materiałami, które nie były oczekiwane pierwotnie. Opracowano dodatkowo rozdział trzeci podręcznika trenera do kursów IPCIC. Zawiera on zbiór pytań kontrolnych (19 stron) do trzech podręczników zawodowych. Pytania są dodatkowe i nie pokrywają się z pytaniami zawartymi w podręcznikach do nauki zawodów. Oprócz tego dodatkowo wydrukowano ten podręcznik (w każdym języku po 50 szt.), co nie było przewidziane w założeniach projektu (koszty dodatkowe pokryło PSMB).

 

IPCIC Project Advisory Board Opinions.

Raport z działań upowszechniających IPCIC.